شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی خطوط لوله انتقالبازرسي و تعمير خطوط لوله انتقال گاز و نفت

بازرسي و تعمير خطوط لوله انتقال گاز و نفت

چكيده:

كارشناسان و گروههاي بازرسي خطوط لوله نفت و گاز بخوبي واقفند كه دانش فني لازم درباره
شناسايي خسارتهاي رايج در خطوط لوله تا چه حد اهميت دارد. بازرسي ها ي دقيق از سطوح داخلي و
خارجي خطوط نفت و گاز ؛ وضعيت و حجم خسارتهاي وارد شده به اين لوله ها را نشان مي دهد.
بازرسي ديواره خارجي لوله ها خسارتهاي وارد آمده بر روي پوشش بيروني را نشان مي دهد.
پيگ هوشمند وسيله اي است كه امروزه در شناسايي مقدار حجم خسارتهاي وارد شده به مجاري نفت
و گاز بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش را فناوري هوشمند مي نامند. زيرا در طول لوله
حركت كرده و به اندازه گيري ضخامت ديواره مي پردازد. نوسانات موجود در ضخامت ديواره ثبت مي
شود و پس از تصميم گيري در باره انتخاب روش مناسب نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام خواهد شد
.توپكهاي هوشمند از آنجائيكه خللي به عمليات انتقال سيال وارد نمي آورد ابزار بازرسي حين عمليات
خوانده مي شود. اين وسايل هوشمند اولين بار به منظور پاكسازي (IN LINE INSPECTION) ILI
موانع و رسوبات موجود در مجاري نفت طراحي و توسعه داده شدند. اما امروزه براي مصارف بيشتري از
اين وسايل استفاده مي كنند. كه در اين مقاله بيشتر به انها اشاره مي شود.
وريهاي جديد بازرسي خطوط لوله انتقال نفت و گاز؛ شناسايي Ĥ هدف اين مقاله آشنايي با فن
خسارتهاي موجود؛ نوع و اندازه اين خسارتها؛ شناسايي روشهاي تعميراتي موجود و انتخاب بهترين و
مناسب ترين روشهاست كه با توجه به نوع خسارت وارد شده و با در نظر گرفتن پارامترهاي اقتصادي به
رفع آن مي پردازند.
خطرات و هزينه هايي كه بوا سطه فقدان بازرسي و نشت سيال ممكن است پيش بيايد عبارتند از :
1) هدر رفتن سرمايه ملي در مدت نشت
2) هزينه راه اندازي مجدد و خسارت مدت توقف خط لوله
3) خسارت جاني و مالي مردم ساكن اطراف خط لوله
4) خطرات زيست محيطي براي حيوانات و گياهان پيرامون خط لوله در اثر بروز نشت
امروزه با پيشرفت دانش در زمينه هايي همچون ريزپردازنده ها؛ ذخيره سازي داده ها؛ فراصوت؛ پليمر و
به توپك راني هوشمند Ĥ رايانه؛ روش نويني در بازرسي خطوط لوله بوجود آمده است. اين روش اصطلاح
موسوم است. در اين روش توپك هوشمند با دارا بودن بشقابكهايي از جنس پليمر (پلي يورتان) در
داخل لوله قرار مي گيرد و سطح مقطع لوله را مسدود مي سازد. فشار سيال پشت توپك آن را بجلو مي
2
راند و بدين ترتيب توپك مسافت خط لوله را مي پيمايد و در طول مسير توپك به گردآوري و ذخيره

اطلاعات مي پردازد.

امروزه بيش از 30 نوع توپك هوشمند وجود دارد كه اهم اهداف توپك راني هوشمند عبارتند از :

1) اندازه گيري هندسي
2) شناسايي نشت
3) ثبت دما و فشار
4) اندازه گيري خم
5) نمونه برداري از فرآورده
6) اندازه گيري موم و ناخاله
7) مونيتورينگ انحنا
8) پروفيل خط لوله
9) نقشه برداري
10 )شناسايي كاهش ضخامت
11 )بازرسي با عكاسي
12 )شناسايي ترك
تنوع توپكها نيز بدليل تنوع در اهداف توپكراني مي باشد و بهره بردار خط لوله با توجه به هدفي كه از
توپك راني مد نظر دارد به انتخاب توپك و خدماتي كه شركت دارنده آن ارائه مي دهد مبادرت مي
ورزد.
انواع توپكهاي هوشمند:
اين توپكها مبتني بر اين اساس :(LEAKAGE DETECTOR PIG) الف) توپك شناسايي نشت
كار مي كنند كه نشت سيال از يك سوراخ و تحت فشار؛ يك بسامد فرا صوت ساطع مي كند. اين توپك
نبايد با ديواره داخلي خط لوله برخورد كند چرا كه صداي ايجاد شده از اين برخورد مي تواند بعنوان
نشت قلمداد شود.سيستمهاي مختلفي بر اساس افت فشار كار مي كنند. اين بدان معني است كه اگر
توپكي در نقطه اي از خط لوله گير كند از آنجا كه نشتي در اطراف آن صورت مي گيرد مي توان محل
ان را با نشانگرهاي مغناطيسي بيرون از خط لوله كه براي استفاده از توپك شناسايي نشت نصب مي
شوند پيدا كرد.
سيستم ديگري نيز وجود دارد كه با حمل يك دبي سنج، حجم محل و راستاي جريان را در نقاط
مختلف مخابره مي كند و با اين روش ميتوان فهميد كه در كجاي خط لوله نشت وجود دارد.
3
با استفاده از امواج راديو اكتيو با نيمه عمر كوتاه نيز مي توان به محل نشت پي برد امواج راديواكتيو در
محل نشت به بيرون ساطع مي شوند و بدين ترتيب محل نشت مشخص مي گردد.
ب) توپك نقشه برداري: موقعيت خطوط لوله بيابانها و اعماق دريا، پس از مدتي طولاني دستخوش
تغيير مي گردد؛ درحاليكه بسيار اهميت دارد كه هر حركت خط لوله را بدانيم؛ در اين زمينه تلاشهاي
گوناگوني صورت گرفته است اما تعداد محدودي از انها موفق بوده است يكي از پيشرفته ترين روشها؛
استفاده همزمان از شتاب سنج و قطب نما مي باشد با تركيب داده هاي اين دو پارامتر مي توان انحناي
GPS خط لوله؛ جهت انحنا؛ و موقعيت آن را يافت. روش ديگر استفاده از سيستم مختصات جهاني
است؛ توسط اين روش موقعيت توپك در هر لحظه مستقيما مخابره و ثبت و تحليل مي گردد.
پ) توپكهاي عكاس:
اين توپكها بر خلاف نامشان تنها عكس نمي گيرند بلكه قادرند پس از نصب يك دوربين فيلمبرداري از
خط لوله و عيوب آن فيلم نيز تهيه كنند. .نور لازم براي عكاسي يا فيلم برداري نيز توسط منبع نوري
كه روي توپك نصب ميشود تامين مي گردد. اين ابزار مي تواند عيوبي مانند خوردگي؛ قر شدگي؛
بيضوي شدن؛ كمانش؛ و ساير عيوب قابل روئيت ديگر را شناسايي كند. اما اندازه اي از عمق و حجم
عيوب به دست نمي دهد. از آنجائيكه فيلمبرداري يا عكاسي نياز به نور دارد از اين توپكها تنها براي
خطوط لوله گاز مي توان استفاده نمود. براي استفاده از اين توپك در خطوط لوله مايعات بايد ابتدا لوله
را از مايعات تخليه كنيم؛ سپس شستشو دهيم و پس از خشك كردن از توپك استفاده كنيم.
:(BEND DETECTOR PIG) ت) توپك شناسايي خم
ازآنجا كه توپكهاي هوشمند بزرگ؛ سنگين؛ گران قيمت هستند بسيار حياتي است كه بدانيم توپكها در
خمها گير نمي كنند. از اين رو با ارسال توپكهاي شناسايي خم از وضعيت خمهاي خط لوله مطلع مي
شويم. سيستم اين توپكها متشكل از دو توپك است كه بصورت قطار و با اتصال خاص به يكديگر
متصلند و كابلي بين آنها قرار دارد. هر گاه توپك از يك خم مي گذرد كابل خم مي شود و مقدار خم
شدنش بسته به طول دهانه خم مشخص مي شود. محل و مقدار خم نشانگرهاي مفيدي براي
بازرسيهاي بعدي باشد.
:(WAX DEPOSITION MEASURMENT PIG) ث) توپك اندازه گيري موم و نخاله
يكي از مسائل مهم خطوط لوله وجود موم و نخاله در انهاست اين مواد قطر داخلي خط لوله را كاهش
نمي توانند اين مواد را جابجا كنند و كاهش قطر لوله را Ĥ مي دهند. توپكهاي داراي بازوي مكانيكي بعض
گزارش مي دهند. از طرفي توپكهايي كه بدون تماس با لوله و بر اساس روش جريان مغشوش كار مي
كنند نمي توانند نخاله هاي غير فلزي را نشان دهند. با تركيب اصول فوق (روش جريان مغشوش و
حسگر مكانيكي) دستگاهي ساخته شده است كه ميزان ناخالصيها را اندازه گيري و ثبت مي كند.
4
ج) توپك نمونه برداري فراورده:
عامل بسيار مهمي كه در عملكرد خط لوله تا ثير مي گذارد نوع سيال عبوري است. در بسياري از موارد
سيال همگن نيست و به آب؛ شن؛ گاز؛ و ... آلوده است. اين مواد مي تواند در شرايط جريان كم انواعي
از خوردگي ها را بوجود آورند.
يك راه نمونه برداري از سيال در چنين نقاطي همواره با ذخيره مقدار دما و فشار است. بطري توپك از
پايين ترين نقطه خط لوله نمونه برداري ميكند پس از برداشتن نمونه شير سولونوئيدي بسته مي شود و
توپك به راه خود ادامه مي دهد تا به انتهاي مسير برسد؛ در آنجا بطري باز شده و به آزمايشگاه منتقل
مي شود.
توپكهاي هندسي بسته به شركت سازنده آنها :(GEOMETRY PIGS) چ) توپكهاي هندسي
نامهاي متفاوتي دارند اما همه آنها در دو دسته كلي مي گنجند:
1) توپكهاي اندازه گيري هندسي
2) توپكهايي كه علاوه بر اندازه گيري هندسي مسير خط لوله را نيز رسم مي كنند.
دسته دوم بخصوص براي خط لولهاي كه نقشه توپوگرافي آن موجود نيست اهميت دارند؛ مراد از اندازه
گيري هندسي يافتن تغييراتي است كه در سطح مقطع لوله ايجاد شده و موجب كاهش آن شده است.
عمده اين تغييرات قر شدگي و بيضوي شدن است. توپكراني با توپكهاي اندازه گيري هندسي، اگر در
صدد رسم مسير خط لوله نباشد، بعنوان يك مرحله مقدماتي توپكراني اصلي (شناسايي عيوب كاهش
فلز و ترك) قلمداد مي شود. ماموريت اين توپكراني، تنها يافتن نقاطي است كه ممكن است توپك
هوشمند قادر به عبور از آنها نباشد.
حسگرهاي اين توپكها بر دو نوع است:
الف) حسگرهايي كه در داخل بدنه توپك قرار دارند و مقدار كاهش قطر را محاسبه مي كنند.
توپك را مي شمارند و مي (odometer) ب) حسگرهايي كه تعداد چرخشهاي چرخهاي مسافت سنج
توانند مغناطيسي يا نوري باشند. چرخهاي در تماس با ديواره داخلي خط لوله به چرخش در مي آيند و
اين حسگرها در نزديكي چرخها نصب مي شوند و به ازاي هر بار چرخش چرخ چند سيگنال گسيل مي
با تقسيم تعداد سيگنالها بر تعداد نقاط مورد نظر حسگر در چرخ، تعداد دورانهاي چرخ Ĥ كنند نهايت
بدست مي آيد. بمنظور كاهش خطاي تعيين موقعيت يك عيب بيش از دو مسافت سنج در توپك تعبيه
مي كنند. در سيالات (بخصوص نفت خام) احتمال لغزش چرخها بر روي ديواره خط لوله وجود دارد. در
5
اين صورت چرخش چرخها از حالت غلتش ناب خارج شده و با لغزش همراه مي گردد. فلذا نمي توان
تعداد دورهاي چرخ را براي محاسبه مسافت پيموده شده معتبر دانست و وجود دو چرخ براي مسافت
سنج احتمال خطا را كاهش مي دهد. براي ارزيابي عملكرد يك توپك اندازه گيري هندسي بايد
پارامترهاي زير را سنجيد.
1) نوع سيال عبوري از خط لوله و مقايسه با قابليت توپك
2) خطاي اندازه گيري قطر لوله توسط توپك
3) خطاي تعيين و محل عيب (طولي و محيطي)
4) خطاي اندازه گيري مسافت پيموده شده
5) حداقل شعاع خم قابل عبور
6) حداقل قطر قابل عبور
7) دامنه دماي كاري
8) دامنه فشار كاري
9) حداكثر طول بازرسي
10 ) سرعت قابل دستيابي
اگر توپك از نوع رسم كننده مسير خط لوله باشد علاوه بر پارامترهاي فوق درباره موارد زير نيز بايد
تحقيق كرد:
1) دقت تعيين موقعيت جغرافيايي
2) دامنه تعريف خم(حداقل و حداكثر شعاعي كه بعنوان خم محسوب مي گردد)
كوليس) نيز معروف هستند. ) caliper از آنجا كه اين توپكها قطر دروني را اندازه مي گيرند به
(magnetic flux leakage) MFL ح) توپك
ابتدا MFL كار مي كنند. براي فهم روش (MFL) اين توپكها بر مبناي فناوري نشت شار مغناطيسي
دارد. اين S و N بايد فهم و درك اوليه اي از شار نشتي مغناطيسي داشت. يك مغناطيس دو قطب
قطبها بر قطعات فلزي و ساير قطبهاي مغناطيسي نيرو وارد مي كنند. اين نيرو محصول ميدان
مغناطيس است. خطوط شار براي نشان دادن توان و جهت نيروي يك ميدان مغناطيس بكار مي روند.
فاصله بين خطوط شار بيانگر شدت و چگالي شار مي باشد. در حقيقت تعداد بيشتر خطوط شار بيانگر
وجود ميدان مغناطيسي قوي مي باشد. زمانيكه مغناطيس در مجاورت يك ديواره فلزي قرار بگيرد اغلب
شار از ديواره عبور مي كند. يعني بين ديواره؛ مسير ترجيحي خطوط شار مي باشد. در اين هنگام
تعدادي از خطوط شار نيز از رسانه خارجي (محيط اطراف) عبور مي كنند. خطوطي كه از ديواره عبور
در حال نشت از ديواره خوانده مي شوند. در چنين ناحيه اي تعداد شار عبوري كمتر Ĥ مي كنند اصطلاح
از حالت ضخامت كامل ديواره است. شار از هر دو طرف ديواره نشت مي كند و توسط حسگرهايي قابل
6
رديابي است. در ناحيه اي كه ضخامت كمتر است اين حسگر؛ چگالي بالاتري را ثبت مي كند كه بيانگر
يك MFL وجود يك تغيير (كه ممكن است يك عيب باشد) در ديواره لوله است. در اين حالت توپك
عيب را كه سبب اين شار نشتي شده است آشكار مي سازد. اين ميدان نشتي اندازه گيري شده بستگي
به عمق؛ طول؛ عرض و شكل عيب دارد. براي مشخص شدن نوع خرابي؛ اين ميدان نشتي اندازه گيري
جاروهايي MFL شده بايد تحليل گردد. اين تحليل در نرم افزارهاي مربوط صورت مي گيرد. توپكهاي
دارند كه لوله را مغناطيس مي كنند. حسگرهاي مغناطيس تغييرات شار مغناطيسي را كه به واسطه
تغيير ضخامت لوله ايجاد مي شوند حس و بصورت 16 بيتي در يك حافظه ذخيره مي كنند. ذخيره اين
MFL اطلاعات نيازمند دستگاهي با حجم بالا براي ضبط داده هاي حسگرهاست. فناوري جديدتر از
نام دارد اين فناوري در زمينه (TRANSVERSE FIELD INSPECTION) TFL نيز وجود دارد كه
شناسايي عيوبي كه در راستاي عمود بر ميدان ايجاد شده توسط دستگاه قرار دارند (همچون درز طولي
بايد مد نظر قرار بگيرد عبارتند از : MFL جوشها) قابليت بالايي دارد. مواردي كه در ارزيابي يك توپك
1) نوع سيال عبوري خط لوله
2) ضخامت ديواره خط لوله
3) مقدار گام اندازه گيري در راستاي طولي
4) مقدار گام اندازه گيري در راستاي محيطي
5) حداقل ابعاد عيوب اندازه گيري شده
6) خطاي اندازه گيري عمق عيوب
7) خطاي تعيين محل عيوب
8) حداقل قطر قابل عبور
9) حداقل شعاع خم قابل عبور
10 )حداكثر بيضوي شدن قابل عبور
11 )ابعاد هندسي توپك
12 )دامنه دماي كاري
13 )فشار كاري
14 )حداكثر طول بازرسي
15 )سرعت قابل قبول براي بازرسي
16 )حداكثر زمان بازرسي ممتد
جديدتر است و داراي MFL خ) توپك اولتراسونيك: فناوري فراصوت در توپك نسبت به روش
مزايايي مي باشد اين مزايا عبارتند از:
است فلذا در لوله هاي با قطر كمتر نيز كاربرد دارد. MFL كوچكتر از UT - حجم سيستم
7
در شناسايي تركها (چه ترك محوري و چه ترك عرضي) به خوبي عمل نمي كند اما MFL - سيستم
قابليت بالايي در شناسايي اين عيوب دارد UT روش
است. MFL بالاتر از سيستم UT - دقت شناسايي سيستم
اصول كار توپك اولتراسونيك بر تفاوت سرعت امواج صوت در محيطهاي مادي مختلف استوار است. با
ضربه زدن به اجسام و دريافت اصوات مختلف؛ به نوعي درصدد شناسايي از طريق صوت هستيم. برخي
از كريستالهاي طبيعي مثل كوارتز؛ كورمالين؛... اگر از مقطع خاصي برش خورده باشند در اثر اعمال
فشار مكانيكي شروع به توليد پتانسيل الكتريكي مي كنند. اين اثر بصورت معكوس نيز وجود دارد؛ يعني
اگر به اين كريستالها پتانسيل الكتريكي اعمال گردد؛ تغيير شكلهاي مكانيكي (فشار و كشش) بين
سطوح متقابل آنها ايجاد خواهد گرديد. اين نوع كريستالها را ترا نسديوسر مي نامند. توليد پتانسيل
الكتريكي از فشار مكانيكي اثر پيزوالكتريك نام دارد. توليد فشار مكانيكي از پتا نسيل الكتريكي را نيز
اثر معكوس پيزو الكتريك مي نامند. اثر معكوس پيزو الكتريك براي ارسال امواج مافوق صوت و اثر
مستقيم پيزو الكتريك براي دريافت آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. يعني در واقع از يك كريستال هم
بعنوان فرستنده و هم بعنوان گيرنده استفاده مي شود. اين گيرنده پتانسيل الكتريكي توليد شده را در
ترانسديوسر روئيت پذير مي سازد. مواد مختلف از نظر نسبت انرژي صوتي انتقال يافته و منعكس شده
با هم متفاوت هستند. اين تفاوت بستگي به امپدانس آكوستيك ماده دارد كه بصورت زير تعريف مي
شود :
Z=β ×V
Z : امپدانس آكوستيك
β : چگالي جسم
V : سرعت صوت در جسم
هيچ انعكاسي در صوت رخ نمي دهد Z1 = Z هر گاه امپدانس آكوستيك دو محيط با هم برابر باشد 2
و صوت از مرز مشترك بين دو محيط بدون انعكاس عبور مي كند. انعكاس يا شكست زاويه صوت از
قوانين انعكاس و شكست زاويه نور (قانون بسل) پيروي مي كند. يعني اگر موج صوتي به صورت مايل به
مرز بين دو محيط برخورد كند؛ دو مولفه انعكاسي و انتقالي روي مي دهد. دو محيطي كه موج صوت از
آنها مي گذرد؛ مي تواند فلز و هواي پيرامون آن باشد. حالت ديگري از دو محيط؛ فلز و هواي محبوس
در زير شكافهاي ريز داخل آن است . تركها معمولترين شكافهاي داخل قطعات مي باشند. در حقيقت
مرز مشترك بين دو محيط هواي عيوب و خرابيها هستند كه باعث مي شوند موج گسيل شده صوت به
علت اختلاف امپدانس هم بشكند و عبور كند و هم منعكس شود. دو مقدار در اندازه گيري ضخامت
لوله اهميت دارد:
STAND OFF DISTANCE فاصله نگهدارنده : A
8
فاصله بين حسگر و ديواره داخلي لوله است. هر افزايشي در اين فاصله نشانه كاهش فلز از ديواره داخلي
لوله است.
WALL THICKNESS ضخامت ديواره : Z
كاهش پيدا نكرده است كاهش نشان دهد؛ يعني لوله از سطح خارجي A اگر اين مقدار در نقطه اي كه
دچار كاهش فلز شده است.
توپكهاي اولتراسونيك را مي توان به دو نوع تقسيم بندي نمود:
در اين نوع امواج اولتراسونيك بصورت زاويه دار به ديواره لوله برخورد مي كنند و : CD الف) نوع
انعكاس يا عبور آنها داراي زاويه خواهد بود. تركها بويژه تركهاي داخل ديواره لوله اغلب عمود بر
راستاي لوله هستند و لذا با اين روش قابل شناسايي هستند.
اين نوع امواج اولتراسونيك را بدون زاويه و بصورت عمود بر ديواره لوله ارسال مي : WM ب) نوع
كند. از آنجا كه اين امواج بصورت عمود نيز بازگشت مي يابند هيچ تغيير سرعتي در مواجهه با تركهاي
عمود بر راستاي خط لوله نمي توانند ايجاد كنند و ترك شناسايي نمي شود؛ اما نقاط خورده شده با اين
روش بخوبي قابل شناسايي هستند.
پيگهاي مافوق صوت در حال حاضر محدوده " 16 تا " 56 را پوشش مي دهند.
ژل پيگ: اين ژلها در سرويس و نگهداري خطوط لوله استفاده مي گردد. اين ژلها علي رغم ويسكوزيته
بالا به داخل مجاري پمپ وارد شده و در كنار پيگ يا به تنهايي از آن استفاده مي گردد. در زمان
استفاده از پيگها در كنار اين ژلها؛ علاوه بر بالا بردن سطح كارايي؛ خطر چسبيدن پيگ به جداره ها نيز
كاهش مي يابد. موارد مختلف استفاده از اين ژل پيگها عبارتند از :
پاكسازي رطوبات و ضايعات؛ آبگيري؛ به حركت در آوردن پيگهاي متوقف شده؛ آب بندي درزها بويزه
در هنگام تست هيدرواستاتيك.
پس از ثبت اندازه گيريهاي مربوط به خوردگيها؛ از آن براي محاسبه حد تحمل فشار باقيمانده در لوله
اولين روشي بود كه براي اندازه گيري و ASME B31G خسارت ديده استفاده مي گردد. روش
تعيين حد تحمل باقيمانده خطوط لوله خورده شده در سال 1970 توسعه داده شد. محدوديتها و
RSTRENG منجر به پيدايش روش ديگري بنام ASME B31G نارساييهاي موجود در روش
در سال 1980 شد. در واقع اين روش داراي قدرت تخمين بالاتري براي شناسايي نواحي B31G
خورده شده است روشهاي تعميراتي جديدي با استفاده از آسترهاي كامپوزيت تقويت شده كه كلاك
ناميده مي شود؛ باعث توليد يك نرم افزار جديد كامپيوتري بنام CLOCK SPRING اسپرينگ
شده است. اين نرم افزار كه تحت ويندوز مي باشد به كاربر امكان مي دهد تا به راحتي GRI WRAP
سطوح آسيب ديده را تحليل كند و حد تحمل باقيمانده را بدست آورد. به كمك اين نرم افزار؛ عمق
9
سطح آسيب ديده و طول آسيب ديدگي تعيين مي شود و بواسطه آن عمليات مناسب جهت رفع
خسارت پيشنهاد خواهد شد.
انواع روشهاي تعمير:
استفاده از روش كامپوزيتهاي تقويت شده بعنوان يك روش تعميراتي جديد جايگزين روشهاي قديمي
تري مانند تعميرات با استفاده از جوشكاري شده است. بطور كلي بمنظور تعمير ضايعات خطوط لوله از
روشهاي زير استفاده مي گردد:
1) تعويض لوله
2) سنگ زدن ضايعات براي كاستن از اثرات تمركز تنش
3) استفاده از جوشكاري براي بر طرف كردن كاهش ضخامت ديواره
4) تقويت توسط بوشهايي كه تحمل فشار را ندارند.
CLAMP 5) آب بندي ضايعات توسط
6) تقويت با استفاده از مواد كامپوزيتي جديد.
متغيرهايي كه در مرحله تعمير بايد به آنها توجه نمود شكل آسيب ديدگي؛ طول آسيب ديدگي؛ ضريب
شكل هندسي؛ بيشينه فشار عملكردي مجاز و ساير متغيرهاي مرتبط و روشي كه بواسطه آن يك
كارشناس تشخيص مي دهد كه آيا لوله مذبور نياز به تعمير دارد يا خير؛ كه عبارت است از يكي از سه
. GRI WRAP و RSTREN G ؛ ASME B31G روش
استفاده از جوش بعنوان يكي از روشهاي قديمي بسيار موسوم است و بهمين دليل؛ بسياري از
كارشناسان استفاده از اين روش را به روشهاي ديگر ترجيح مي دهند. اين در حالي است كه استفاده از
روش جوشكاري به منظور ترميم خطوط لوله مي تواند خطراتي در بر داشته باشد كه عبارتند از :
BLOW OUT 1) سوختن و ذوب شدن ديواره لوله
HYDROGEN CRACKING 2) ترك هيدروژني
METAL DECOMPOSITION 3) تجزيه فلز
تمامي اين خطرات قبل از انتخاب يك روش تعميرات بر پايه جوشكاري بايد در نظر گرفته شود و نكته
بسيار CLAMP ديگر آنكه آموزش افراد در مورد استفاده از تكنيكهاي جوشكاري و براي نصب صحيح
گران و متنوع مي باشد.
تقويت و تعمير با استفاده از مواد كامپوزيتي و كلاك اسپرينگ، بعنوان يك روش تعميراتي ارزشمند و
ييد شده است. Ĥ جديد در خطوط لوله استفاده و ت
10
استفاده از اين روش داراي مزاياي زير است:
- خطرات ناشي از جوشكاري را ندارد.
- تعميرات مي تواند بدون كاهش فشار در خط صورت بگيرد.
- به راحتي قابل نصب است، بدون آنكه نيازي به جوشكار آموزش ديده و استفاده از وسايل گران
قيمت باشد.
- داراي زمان نصب كوتاه است.
وري جديد تعمير،كلاك اسپرينگ، باعث كاهش قابل توجهي در Ĥ - از نظر اقتصادي استفاده از فن
هزينه ها مي گردد.
ناشي از اين واقعيت Ĥ تفاوت اصلي در هزينه هاي بين اين دو روش و روشهاي بر پايه جوشكاري، عمدت
هستند كه در روش جديد، كارشناسان آموزشهاي كم هزينه تري را مي گذرانند ، اما هزينه مواد لازم
تفاوت چنداني ندارد.
نتيجه گيري:
دو هدف اصلي از بازرسي خطوط لوله عبارتند از شناسايي خسارت و حجم و اندازه آن.
پس از بازرسي خطوط لوله توسط پيگهاي هوشمند، خرابيهاي موجود شناسايي مي شوند. پس از آن
به CRI WRAP و RSTREN G ، ASME B31G كارشناسان با استفاده از يكي از سه روش
ارزيابي اطلاعات ثبت شده مي پردازند. متغيرهايي كه براي ارزيابي لازم است عبارتند از :
ابعاد لوله- حد تسليم- عمق خسارت- طول خسارت- شكل هندسي- فشار نصب- بيشينه فشار
عملكردي مجاز، ... . سر انجام پس از ارزيابي خسارت، كارشناسان از ميان روشهاي تعميراتي مرسوم،
مناسب ترين و اقتصادي ترين را انتخاب مي كنند.

 

logo-samandehi