شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی خطوط لوله انتقال بررسي اصول ارزيابي مستقيم خوردگي خارجي خطوط لوله(1)

بررسي اصول ارزيابي مستقيم خوردگي خارجي خطوط لوله(1)

بررسي اصول ارزيابي مستقيم خوردگي خارجي خطوط لوله

اين استاندارد بين المللي NACE ، اجماع نظر تك تك اعضايي است كه اين سند ، اهداف و همچنين بندهاي آن را بررسي كرده اند . قبول آن از هيچ جهت مانع نمي شود كه كسي كه اين استاندارد را پذيرفته يا نپذيرفته ، بتواند وارد توليد ، بازاريابي ، خريد و يا استفاده از محصولات ، فرآيندها يا روش هايي كه مطابق اين استاندارد نيستند ، شود . هيچ بخشي از اين استاندارد NACE نبايد به گونه اي تعبير شود كه گويي حقي به كسي مي دهد چه بصورت ضمني وچه غير از اين ، بعنوان مثال براي فروش يا استفاده در ارتباط با هريك از روش ها ، دستگاهها يا محصولات داراي شماره ثبت اختراع يا بعنوان شناسايي و محافظت از شخصي در مقابل تجاوز به محصول ثبت شده اختراع شده است . اين استاندارد به كمترين ملزومات نياز دارد و به هيچ عنوان نبايد به عنوان مانعي براي استفاده از مواد يا روش هاي بهتر تعبير شود .

همچنين نبايد اين استاندارد را در تمام موارد مربوط به اين موضوع بكار برد . موارد غير پيش بيني شده مي تواند در بعضي شرايط اين استاندارد را غيرمفيد كند ، NACE هيچ گونه مسئوليتي را در قبال تفسير يا استفاده از اين استاندارد توسط گروه هاي ديگر نمي پذيرد و تنها مسئوليت تفاسير رسمي NACE ، و مطابق روش ها ي حاكم و خط مشي آن را مي پذيرد كه با نشر تفاسير توسط افراد داوطلب ، مخالفت مي كند .  استفاده كنندگان از اين استاندارد NACE مسئول بررسي اسناد مناسب مربوط به سلامت ، امنيت محيط زيست بوده كه به اين جهت بايد در صورت لزوم با مقام مسئول مربوط مشورت كنند تا شرايط لازم جهت مطابقت با ملزومات مديريتي قابل اجرا را قبل از استفاده از استاندارد ، بدست بياورند.

ملاحظة احتياطي : استانداردهاي NACE تحت بازرسي دوره اي هستند و ممكن است دچار تجديد نظر يا پس گرفتن استاندارد در هر زماني و بدون اعلام قبلي شوند . لذا NACE تحت بازرسي دوره اي هستند وممكن است دچار تجديد نظر يا پس گرفتن استاندارد در هرزماني و بدون اعلام قبلي شوند . لذا NACE اعلام مي كند كه استفاده كنندگان همگاني كه از تاريخ اولين نشر استاندارد پنج سال گذشت ، آن را مرور كنند تا از تأييد آن اطمينان حاصل كنند استفاده كننده توصيه مي شود كه آخرين نسخه را تهيه كند .

پيشگفتار :

ارزيابي مستيم خوردگي خارجي (ECDA ) فرآيندي منظم است كه هدف آن افزايش ايمني ، از طريق ارزيابي و كاهش اثرخوردگي خارجي برسلامت خط لوله است . با شناسايي و توجه به فعاليت خوردگي و تعمير عيوب خوردگي و دخالت در عامل بوجو آورزيدة آن ، ECDA بصورت پيش گيرانه ، تلاش در جستجو و جلوگيري از ايجاد عيوب خوردگي خارجي و رشد آنها تا اندازه اي كه برسلامت خط لوله اثرمنفي بگذارد دارد .

روش ECDA توصيف شده در اين استاندارد به طور اختصاصي مربوط به خطوط لوله مدفون در سواحل است كه از مواد آهني ساخته شده اند . ساير روش هاي مربوط به بررسي خوردگي خارجي خطوط لوله مرفون در سواحل ، از قبيل تست فشار و بررسي در خطوط (ILI ) در اين استاندارد بررسي نشده اما در استانداردهاي ديگر آنها بررسي شده اند . استفاده كنندگان از اين استاندارد بايد با تمامي قوانين ايمني مربوط به خطوط لوله آشنايي داشته باشند . اين شامل مقررات لازم جهت ارزيابي سلامت خطوط لوله مي شود . اين استاندارد جهت استفاده بوسيلة اپراتورهاي خط لوله و افراد ديگري كه مسئول سلامت خط لوله هستند ، مي باشد .

روش ECDA ، يك فرآيند بهبود مداوم است . از طريق كاربرد ECDA مداوم ، يك اپراتور خط لوله بايد بتواند محل هايي كه فعاليت خوردگي در آنها رخ داده ، رخ مي دهد يا امكان رخ دادن دارد را شناسايي كند. يكي از مزاياي فرآيند ECDA آن است كه مي تواند علاوه برمحل هايي كه عيوب در آنها قبلاً رخ داده است ، محل هايي كه در آينده احتمال وقوع عيوب در آنها وجود دارد را نيز شناسايي كند .

اگر به گذشته نگاه كنيم ، مشاهده مي شود كه اپراتورهاي خطوط لوله در گذشته نيزبوسيله برخي از ابزارها و تكنيك هاي ECDA ، خوردگي خارجي را مديريت كرده اند . اغلب ، اطلاعات بدست آمده از ابزارهاي بررسي بالاي سطح زمين ، به منظور تعيين محل هايي كه احتمال خوردگي خارجي در آنها وجود داشت ، استفاده مي شد . فرآيند ECDA چندگام فراتر از اين روش گذاشته و اطلاعات مربوط به ويژگي هاي فيزيكي لوله و عملكرد گذشتة لوله ( پيش ارزيابي ) را با اطلاعات بدست آمده از ارزيابي هاي چندگانه موضعي ( ارزيابي هاي غيرمستقيم ) و بررسي هاي سطح لوله ( بررسي هاي مستقيم ) را با يكديگر در هم آميخته تا بتواند يك بررسي جامع از لحاظ سلامت لوله ، در مورد خوردگي خارجي ( ارزيابي نهايي ) انجام دهد .

 

  روش ارزيابي مستقيم خوردگي خارجي خطوط لوله (استاندارد جهاني NACE)

 

قسمت 1:  اصل كلي

 

1.1.   معرفي

1.1.1.    اين استاندارد، در بردارنده فرآيند ارزيابي مستقيم خوردگي خارجي NACE (ECDA) در مورد سيستم هاي لوله كشي آهني مدفون در سوادحل است. هدف اين استاندارد، ارائه راهمايي هايي جهت بكارگيري فرآيند NADE ECDA بر روي سيستم هاي لوله كشي متداول است.

1.1.2.   اين استاندارد جهت ارائه خدمات و تسهيلات به يك كاربر در مورد موقعيت هاي خاص خطوط لوله نوشته شده است.

1.1.3.    ECDA يك فرآيند همواره در حال پيشرفت است. ECDA بايد مكانهايي را كه فعاليت خوردگي رخ داده، در حال رخ دادن است و يا ممكن است در آينده رخ دهد را شناسايي و آشكار نمايد.

1.1.3.1.  ECDA علاوه بر شناسايي مناطقي كه نقايص در آن شكل گرفته، توانايي شناسايي مناطقي را نيز كه ممكن است در آينده درگير  نقايص گردند دارد.

1.1.3.2 يكي از روشهاي ارزيابي مؤثر بودن ECDA، مقايسه نتايج حاصل از كاربردهای موفق آميز EDCA است كه نشان مي دهد مي توان به نتايج EDCA در مورد ثحت و سلامتي يك سيستم خط لوله اعتماد كرد.

1.1.4.  EDCA بعنوان فريندي جهت بهبود امنيت خط لوله گسترش يافت. هدف اصلي و لويه آن، جلوگيري از آسيب هاي آتي خوردگي خارجي است.

1.1.4.1.  ارزيابي خرودگي خارجي بعهده اين استاندارد است. اين استاندارد خط مبناي است كه به كمك آن مي توان خوردگي هاي آتي احتمالي خطوطي كه در حال حاضر دجار خوردگي قابل ملاحظه ايي نيستند، را پيش بيني كرد و ارزيابي نمود.

 1.1.5EDCA  همانطور كه اشاره شد قصد دارد خطوط لوله مدفون در سواحلي را كه از مواد آهني ساخته شده، بررسي نمايد.

1.1.7    EDCA مي تواند صحت خط لوله را از جنبه هاي ديگري نيز بررسي كند، مانند آسيب مكانيكي، خوردگي تنشي، خوردگي ميكروبيولوژي و غيره. وقتي چنين عمليات هاي نيز صورت گرفت بايد ارزيابي هاي يا بازرسي هاي اضافي انجام گيرد. اپراتور خط لوله بايد جهت شناسايي ديگر خطرها علاوه بر خوردگي خارجي، از روش هاي مناسبي از جمله API 1160, ASME 3108, ASME B3104 استفاده كند.

1.1.8    EDCA نيز داراي محدوديت هايي است و همه انواع خطوط لوله را نمي توان از طريق آن ارزيابي نمود. همانند ديگر روش ها، بايد در بكارگيري اين تكنيك نيز يك سري پيش شرط ها و احتياط ها رعايت شود.

         1.1.8.1  اين استاندارد را مي توان در مورد خطوط لوله بدون پوشش و يا آ،هايي كه پوشش ضعيفي دارندبكار برد. روش كارهاي مربوط به ا عمال اين استاندارد، در اينجا و در ضميمه A آمده است.

1.1.9جهت اعمال دقيق و صحيح اين استاندارد، بايد از تمامي جنبه هاي اين استاندارد بهره جست. اگر تنها             بعضي قسمت هاي خاص اين استاندارد مورد توجه قرار گرفته و ديگر قسمت ها معقول بمانند، سبب تغيير نادرست داده هاي حاصله و كاربرد نادرست داده هاي حاصله و كاربرد نادرست موارد ذكر شده در اين استاندارد مي گردد.

1.1.10   اين استاندارد جهت اعمال در هر نوع موقعيتي طراحي نشده است زيرا شرايطي كه سيستم هاي لوله كشي مدفون با آن مواجهند، گاهاً بسيار پيچيده است.

1.1.11   مقدرات و بندهاي اين استاندارد كاملا بايد زير نظر اشخاصي با صلاحيت كه داراي دانش و تجربه مهندسي و آموزشي كاملي در اين زمينه هستند كه بعنوان متخصصين خوردگي ياحفاظت خوردگي (P) توسط سازمان هايي از قبيل NACE مورد تدييد قرار گرفته اند.

1.2 فرآيند چهار مرحله ايي

1.2.1ECDA  نيازمند داده هاي درستي از آزمايشات ميداني مختلف و ارزيابي هاي سطحي لوله با توجه به خواص فيزيكي و تاريخچه عملكرد آن است.

1.2.2 ECDA در بردارنده اين 4 مرحله است، كه در اشكال 1a و 1b آمده است:

1.2.2.1 پيش ارزيابي: در اين مرحله، داده هاي مربوط به تاريخچه و وضيت فعلي جمع آوري شده تا تعيين شود كه آيا ECDA عمي است يا خير، محدوده ECDA تعيين شود، و ابزراهاي بازرسي غير مستقيم مشخص گردند. انواع داده هايي كه بايد جمع آوري شوند معمولاً شامل نحوه ساخت، تاريخچه كاركرد و نگه داري، مهم تر از ورق ها، مساحي هاي خوردگي، ركوردهاي حاصل از بازرسي از بالاي سطح زمين، و گزارشات بازرسي حاصل از ارزيابي هاي پيشين است.

1.2.2.2 بازرسي غير مستقيم:  اين مرحله، در بردارند بازرسي ها از بالاي سطح زمين و يا بازرسي سطح  زمين است تا  شدت  خطاهاي پوشش دهي،  موارد غير عادي ، و  مكانهايي كه خوردگي رخ داده و يا ممكن است رخ دهد، مشخص و تعيين گردد. از دو ابزار يا بيشتر براي بازرسي  غير  مستقيم يك  قطعه از  لوله استفاده  مي شوند تا  داده هاي حاصله قابل اتكا باشند.

1.2.2.آزمايش مستقيم:  اين مرحله، شامل آناليز داده هاي بازرسي غير مستقيم جهت انتخاب مكان هايي براي حفاري ها و ارزيابي هاي سطح لوله است. با تركيب داده هاي حصال از اين مرحله و داده هاي پيشين، مي توان شدت و ضعف خوردگي خارجي بر خط لوله را تعيين و ارزيابي شود. بعلاوه، ارزيابي عملكرد پوشش خط لوله، تعميرات نقايص حاصل از خوردگي، و كاهش صدمات ناشي از خوردگي در اين مرحله انجام مي گردد.

.2.2.4    پس ارزيابي:  در اين مرحله، آناليز داده هاي حاصل از 3 مرحله پيشين صورت مي گردد تا ميزان موثر بودن فرآيند ECDA مشخص شده و بتوان از طريق آن دروه هاي زماني ارزيابي مجدد را تعيين نمود.

1.2.3  وقتي كه ECDA براي اولين بار به خط لوله ايي   اعمال مي شود كه داراي تاريخچه خوبي در زمينه حفاظت خوردگي نيست، بايد از ملزومات سخت تري استفاده كرد. اگر چه اين ملزومات اضافي در بردارنده  جمع آوري  داده ها،  آزمايشات مستقيم، و  پس ارزيابي هستند، اما صرفاً محدود به اين مراحل نمي شوند.

1.2.3.1 در بكارگيري اوليه ECDA بايد از ملزومات سخت تري استافده كرد تا   فهم بهتري نسبت به سلامتي خط لوله در زمينه خوردگي خارجي، بدست آيد.

 

logo-samandehi