مسیر خط لوله

 

مسیر خط لوله


1ـ پیاده کردن مسیر


به طور کلی مسیر خط لوله بر اساس نقشه های مسیر طرح بوده ولی محل دقیق تر محور مسیر در شروع عملیات اجرائی با راهنمایی مهندس یا نماینده او توسط پیمانکار به وسیله نقشه برداری و علامت گذاری تثبیت گردیده و در این رابطه نقشه های کارگاهی توسط پیمانکار تهیه خواهد گردید .
چنانچه بین نقشه های مسیر طرح و نقشه های کارگاهی تهیه شده به عللی اختلافی وجود داشته باشد نقشه های کارگاهی در صورتی که مورد تائید مهندس یا نماینده او باشد ، ملاک اجرا خواهد بود .


2ـ روش های اجرائی عملیات مختلف پروژه


پیمانکار موظف است در اجرای کلیه عملیات مختلف پیمان بهترین روش های اجرا ئی را که متضمن رعایت کلیه نکات فنی و ایمنی باشد انتخاب نموده و بکار برد .
در موارد برخورد با موانع آشکار و یا زیر زمینی پیمانکار بایستی بهترین روش های اجرائی را برای جلوگیری از برخورد به موانع به مهندس یا  نماینده او پیشنهاد نموده و نقشه کارگاهی آن را تهیه نماید . پیمانکار موظف به اجرای روش مورد تایید مهندس یا نماینده او می باشد در مواردی که عبور از موانع با تائید مهندس یا نماینده او اجتناب ناپذیر باشد پیمانکار موظف است بهترین روش اجرائی عبور از مانع را به مهندس یا نماینده او پیشنهاد و نقشه کارگاهی آنرا تهیه نموده و پس از تصویب مهندس یا نماینده او اجرا نماید .


3ـ حریم عملیات ساختمانی  (   RIGHT OF WAY ) :


حریم عملیات ساختمانی مسیری ا ست در طول خط لوله که کارفرما با عرضهائی متناسب با قطر لوله تحصیل اراضی نموده و در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، پیمانکار موظف است که کلیه اقدامات خود را جهت انجام عملیات مختلف پروژه در محدوده این حریم انجام دهد .


4ـ باند عملیات ساختمانی


باند عملیات ساختمانی به قسمتی از حریم عملیات ساختمانی (R.O.W ) گفته می شود که پیمانکار آن را تسطیح نموده و آماده حفر کانال لوله گذاری و تردد ماشین آلات و تجهیزات مربوط به پروژه می نماید .


5ـ عرض حریم و باند عملیات ساختمانی


به طور کلی عرض انتخابی برای حریم عملیات ساختمانی که تحصیل اراضی می گیرد متنا سب با قطر لوله         می باشد لوله گذاری در یک مسیر ممکن است برای اولین مرتبه انجام پذیرد و یا به موازات خط لوله موجود لوله گذاری شود که عرض مربوطه به آن به طور جداگانه بررسی می شود ، یادآور می گردد که همواره عرض حریم عملیات ساختمانی از عرض باند عملیات ساختمانی بیشتر بوده و به طور متوسط دو و نیم متر از طرفین عرض حریم عملیاتی برای جمع آوری و ریختن خاک و مصالح حاصل از تسطیح باند عملیات ساختمانی منظورمی شود .
                                              

عرض حریم عملیات ساختمانی
                                                   
                                                   عرض باند عملیات ساختمانی


الف ـ عرض حریم عملیات ساختمانی اولین خط لوله در یک مسیر :  
وقتی خط لوله ای برای اولین مرتبه در یک مسیر اجرا می گردد عرض حریم عملیات ساختمانی آن به شرح و نمودار زیر می باشد .
    قطر لوله                                                                    عرض حریم عملیات ساختمانی
کوچک تر یا مساوی 12 اینچ                                                                        14 متر
بزرگتر از 12 اینچ تا 24 اینچ                                                                        20  "
بزرگتر از 24 اینچ تا 42 اینچ                                                                       25  "
بزرگتر از 42 اینچ                                                                                       28  "
نمودار عرض حریم عملیات ساختمانی هنگامی که خط لوله برای اولین مرتبه اجرا می گردد.
" 24> قطر اسمی لوله > " 12                                                          " 12 > قطر اسمی لوله
                                                                                                    
     15 متر             5 متر                                                                    10 متر        4 متر

 حد اراضی     محور     حد اراضی
حد اراضی        محور خط      حد اراضی                                             تحصیل          خط        تحصیل  
تحصیل شده     لوله              تحصیل شده  شده            لوله       شده
" 42 < قطر اسمی لوله                                                           "42> قطر اسمی لوله > "24
    20 متر            8 متر                                                         
 18 متر        7 متر

حد اراضی    محور         حد اراضی                                          حد اراضی  محور     حد اراضی 
تحصیل        خط         تحصیل                                         تحصیل         خط        تحصیل
شده            لوله           شده                                                  شده              لوله        شده

ب ـ عرض حریم عملیات ساختمانی خط لوله ای که به موازات خط لوله موجود اجرا می گردد .
عرض حریم عملیات ساختمانی خط لوله ای که به موازات خط لوله موجود اجرا می گردد متناسب با قطر دو لوله به شرح و نمودار زیر می باشد .
1ـ هر گاه قطر دو لوله موازی در یک محدوده از تغییرات ( RANGE ) باشد .
قطر دو لوله موازی                                                              عرض حریم عملیات ساختمانی
کوچکتر یا مساوی 12 اینچ                                                                18 متر     
بزرگتر از 12 اینچ تا 24 اینچ                                                                25  "
بزرگتر از 24 اینچ تا 42 اینچ                                                               31   "
بزرگتر از 42 اینچ                                                                            36     "

نمودار عرض حریم عملیات ساختمانی هنگامی که خط لوله به موازات خط لوله موجود اجرا می گردد .
" 24>= قطر اسمی لوله > " 12                                                       " 12>= قطر اسمی لوله

    5 متر             15 متر            5 متر                                            4متر         10متر        4متر
                     جاده   جاده   عملیاتی                                                                               عملیاتی
حد            محور             محور                 حد                           حد             محور        محور       حد
اراضی         خط                خط                  اراضی                         اراضی         خط         خط      اراضی     
تحصیل       لوله               لوله                  تحصیل                        تحصیل        لوله         لوله    تحصیل     
شده            دوم              اول                   شده                            شده            دوم        اول      شده
"42< قطر اسمی لوله                                                                  "42> قطر اسمی لوله>"24

 8متر             20متر             8متر                                                   6متر           18متر 7 متر
                     جاده      جاده
                     عملیاتی  عملیاتی
حد محور محور حد حد          محور محور حد
اراضی خط                خط اراضی                            اراضی       خط           خط         اراضی
تحصیل     لوله               لوله تحصیل                       تحصیل      لوله         لوله         تحصیل
شده دوم اول شده شده       دوم           اول         شده


 
2- هر گاه قطر دو لوله موازی متفاوت باشد :


ملاک تعیین فاصله بین دو محور خط لوله فاصله ایست که در نمودار فوق مربوط به حریم لوله با قطر بیشتر می باشد خواه لوله با قطر بیشتر اولین لوله اجرا شده باشد یا دومین لوله ای که باید اجرا شود.
تبصره 1- عرض های مذکور در فوق در موارد برخورد با زمین های باتلاقی،جنگلی و کوهستانی(سنگی) و زمین های با شیب طولی و عرضی تند با نظر مهندس یا نماینده او چنان تعیین خواهد شد که امکان عملیات لوله گذاری به راحتی امکان پذیر باشد ولی در هر صورت عرض حریم عملیات سا ختمانی کمتر از 14 متر نخواهد بود.
تبصره 2- هر گاه و به هر علتی با تایید مهندس یا نماینده او نیاز به عرض حریم عملیات ساختمانی بیشتری باشد کارفرما مجوز های تحصیل اراضی لازم را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد ولی در هر حال عرض حریم عملیاتی ساختمانی از 36 متر تجاوز نخواهد کرد.


6- راه های دسترسی


برای رسیدن به حریم  عملیات ساختمانی وا نتقال ماشین آلات و سایر تجهیزات بایستی از جاده های عمومی مطابق مقررات جاری کشور استفاده گردد پیمانکار برای سهولت کار خود هر جا که لازم باشد می تواند راههایی از جاده های دسترسی در موارد زیر بایستی توسط پیمانکار احداث گردیده و تحویل کارفرما شود.
الف- راه دسترسی از جاده های عمومی به طرفین تقاطع باند عملیات ساختمانی با رود خانه و راه آهن و بزرگراه ها .
ب- راه دسترسی در مجاورت باند عملیات ساختمانی در زمین های کوهستانی باشیب بیش از (22) درصد.
ج- راه دسترسی از جاده های عمومی به شیر فلکه ها به طوریکه کوتاهترین مسیر به وجود آید.
مشخصات راه های دسترسی آن است که با مصالح زمین محل خود احداث و پس از تسطیح و کسرت تردد ایجاد می گردند ودر محل هایی که زمین آنها باتلاقی یا آبرو و یا زمین پودری می باشد بایستی با مصالحی از قبیل مخلوط یا شن به طوری مرمت گردند که در هر روز سال با ماشین آلات مخصوص تعمیرات خطوط انتقال گاز قابل تردد باشد.


7- تسطیح


باند عملیات ساختمانی که در اختیار پیمانکار گذاشته می شود بایستی با ماشین آلات مربوطه تسطیح گردد به طوریکه خاک نباتی برداشته شده و در صورت وجود گیاه بوته کنی گردیده و درخت ها قطع و ریشه کنی شوند.خاک مازاد ناشی از تسطیح در منتهی الیه حریم عملیات ساختمانی ریخته خواهد شد در صورتیکه  عملیات ساختمانی در مجاورت تاسیسات مختلف قرار گیرد مصالح ناشی از تسطیح بایستی به محل مناسب دیگری حمل گردد.
1ـ 7  پیمانکار موظف است مسیرهای آب کشاورزی را که ضمن عملیات تسطیح تخریب می گیردند را با کانال سازی یا لوله گذاری بازسازی نموده به طوری که آب کشاورزی من اجرای پروژه و پس از آن نیز برقرار باشد .
2ـ7 استفاده از مواد منفجره جهت تسطیح قسمتی از باند عملیات ساختمانی با توجه به رعایت مسائل ایمنی و سایر مقررات مربوطه منوط به تشخیص و موافقت مهندس با نماینده او می باشد .
3ـ7 پیمانکار موظف است آن قسمت از باند عملیات ساختمانی را که با تا سیسات زیرزمینی از قبیل خطوط انتقال گاز و نفت و آب تلاقی دارد قبل از تسطیح و عبور ماشین آلات سنگین اقدام به عملیات ساختمانی حفاظتی آنها مطابق نقشه های مربوط بنماید .
4ـ7 پیمانکار موظف است سطح باند عملیات ساختمانی را چنان تسطیح نماید که حفاری کانال و لوله گذاری در آن با توجه به مشخصات مربوطه امکان پذیر باشد .
5ـ7 حداکثر شیب طولی باند عملیات ساختمانی (22) درصد می باشد .
6ـ7 در محل های کوهستانی و نواحی با شیب تند که در نقشه ها مشخص گردیده است باند عملیات ساختمانی در قطعات حداکثر هزار (1000) متری با شیب 30 % احداث می گردد ، در این صورت پیمانکار موظف است .
الف ـ در مجاورت باند عملیات ساختمانی جاده دسترسی با شیب طولی حداکثر (22% ) احداث نماید .
ب ـ مسیر جاده دسترسی فوق را قبل از احداث به تائید مهندس یا نماینده او برساند .
تبصره ـ در این گونه موارد جاده دسترسی به منزله جاده سرویس می باشد .
7ـ7 خاکبرداری عرض باند عملیات ساختمانی می بایست به نحوی انجام گیرد که شیب های مقطعی حاصله در طرفین باند عملیات ساختمانی برابر شیب تثبیتی نوع خاک طرفین مسیر باشد .
8ـ7 هرگاه عرض حریم عملیات ساختمانی تکافوی جمع آوری خاکهای حاصل از تسطیح باند عملیات ساختمانی را ننماید پیمانکار موظف است مازاد مصالح ناشی از تسطیح را به محل مناسب دیگری که منع قانونی ندارد حمل و تخلیه نماید .
9ـ7 سطح باند عملیات ساختمانی بایستی چنان تسطیح شود که از محور لوله به طرفین حداقل یک و نیم درصد ( 5 / 1 % ) شیب عرضی داشته باشد .
10ـ 7 هر گاه خط لوله احداثی دومین خط لوله در سطح باند عملیات ساختمانی لوله موجود باشد . پیمانکار ابتدا باید سطح عرض اضافه به حریم عملیات ساختمانی لوله موجود را تسطیح نموده و برای انجام عملیات اجرائی از جاده سرویس موجود استفاده خواهد نمود . در این گونه موارد پیمانکار موظف است کلیه تدابیر ایمنی لازم را به عمل آورد ، و به هیچ عنوان ماشین آلات خود را از روی خط لوله موجود عبور ندهد .
پیمانکار مسئول هر گونه خسارات احتمالی می باشد ، پس از پایان عملیات میبایست جاده سرویس قبلی را مطابق مشخصات مربوط به آن بازسازی نماید .
11ـ7 هر گاه خطوط لوله احداثی دومین خط لوله در سطح باند عملیات ساختمانی لوله موجود باشد شیب عرضی باند آن که در جهت خارج از محور لوله می باشد حفظ خواهد شد . برای دفع آب باران کانال خاکی در مجاورت لوله دوم احداث گردیده و در نقاط تعقر زمین آب باران از روی لوله دوم در جهت شیب طبیعی هدایت شود .
8 ـ جاده سرویس
معبری است در داخل باند عملیات ساختمانی به عرض هفت متر با شیب عرضی ( 5 / 1 درجه ) در جهت خارج حریم و شیب طولی متناسب مجاز باند عملیات ساختمانی خط لوله در مجاورت خط لوله که به تناسب محل ممکن است در یکی از طرفین خط لوله واقع گردد این معبر ضمن تردد ماشین آلات و تجهیزات اجرای عملیات مختلف پروژه در سطح باند عملیات ساختمانی کوبیده شده است . پس از تمام پروژه پیمانکار موظف است معبر فوق را تسطیح مجدد نموده به طوری که سطح معبر زمین کوبیده شده یا زمین سفت طبیعی باشد ، در محل هایی که زمین معبر از نوع پودری و یا باتاقی باشد آن قسمت از معبر بایستی با مصالح مناسب ساخته شود . و در محل هایی که معبر با آبراهه های فصلی و یا مسیل تلاقی دارد سطح آن بایستی سنگ فرش و کانال سازی یا لوله گذاری شده و آبها به سمت دره یا محل های مناسب هدایت گردد به طوری که ماشین آلات مخصوص سرویس خطوط انتقال گاز در چهار فصل بتواند دراین معبر تردد نماید .
 

 

logo-samandehi