شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی خطوط لوله انتقالکنترل خوردگی بر روی لوله های دفنی(زیر ز مینی)

کنترل خوردگی بر روی لوله های دفنی(زیر ز مینی)

کنترل خوردگی در چهار بخش مطالعات ميداني و ريز ساختاري ، بررسي خوردگي داخلي ، بررسي عملكرد سيستم حفاظت كاتدي و بررسي پوشش خارجي خطوط لوله قابل اجرا مي باشد .

 

الف ) مطالعات ميداني و ريز ساختاري

 این مطالعات شا مل انجام آزمايش هاي مهم خوردگي داخلي و خارجي خطوط لوله بوده كه در نتيجه گيري و ارزيابي دقيق سيستم موجود خوردگي و نوع خوردگي ها حائز اهميت در سازه هاي مذكور اعم از خوردگي Pitting  ، خوردگي سايشي و .... كمك بسزايي مي نمايد .

آزمايشات قابل انجام بر روي خطوط لوله عبارتند از :

انجام تست SRB  از خاك منطقه

انجام تست پتانسيل OFF از نقاط مختلف خطوط لوله

انجام تست Interference  بر روي سازه و خطوط لوله مجاور جهت جلوگيري از خوردگي اين سازه ها در اثر اعمال سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله

اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك در هر كيلو متر از خطوط لوله در عمق 1، 2و 3 متري

تهيه شناسنامه مربوط به خطوط لوله

 

ب) بررسي وضعيت خوردگي داخلي خطوط لوله (تست التراسونيك )

با عنايت به اينكه  بیشترین خطوط لوله قديمي هستند استفاده از روش هاي مانيتورينگ خوردگي داخل خطوط لوله تنها قادر به پايش خوردگي خطوط لوله پس از نصب تجهيزات مانيتورينگ بوده و وضعيت خوردگي پيشين را مشخص نمي نمايد .با بكارگيري روش ضخامت سنجي التراسونيك قادر به مشخص نمودن وضعيت خوردگي داخلي خطوط لوله مي باشیم كه پس از بررسي نقشه هاي خطوط لوله و شناسايي نقاط بحراني ، تست التراسونيك بر روی  نقاطی از لوله اجرا مي شود . مراحل اجراي اين تست بشرح ذيل مي باشد .

بررسي نقشه هايPiping  و شناسايي نقاط بحراني بر روي نقشه

انتخاب نقاط مربوط به انجام ضخامت سنجي التراسونيك

        مشخص كردن موقعيت نقاط بر روي زمين و خاكبرداري تا رسيدن به خطوط لوله

       برداشتن عايق و يا پوشش خارجي لوله جهت انجام ضخامت سنجي

      انجام تست ضخامت سنجي بر روي محلهاي آماده شده بر خطوط لوله

      ثبت نتايج بدست آمده

      مشخص نمودن نقاط ضخامت سنجي شده بر روي نقشه هاي Piping پر سپكتيو مقطعي

      اعمال پوشش يا عايق بر روي مناطق خارجي خطوط لوله و ترميم مناطق معيوب در محلهاي انجام ضخامت سنجي

      خاكريزي و پر نمودن نقاط حفاري شده

      تجزيه و تحليل نتايج مربوط به ضخامت سنجي

      محاسبه   Corrosion Rate  حدودي داخلي خطوط لوله

      تهيه شناسنامه جهت خطوط لوله و مشخص نمودن نقاط بحراني و تعيين عمر مفيد 

      خطوط لوله و ارائه دستور العمل جهت تعويض نقاط معيوب

 

ج) بررسي عملكرد سيستم حفاظت كاتدي

انجام تست پتانسيل ON  از نقاط مختلف خطوط لوله

ارائه منحني پتانسيل سازه نسبت به زمان

ارائه منحني جريان كل مصرفي و جريان خروجي هر آند نسبت به زمان

بازرسي چشمي كابلهاي AC سيستم حفاظت كاتدي

بازرسي چشمي كابلهاي DC سيستم حفاظت كاتدي

بازرسي ميزان خروجي آمپراژ DC ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي ميزان خروجي ولتاژ DC ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي ورودي آمپراژ AC ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي ورودي ولتاژ AC ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي وضعيت رطوبت گير ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي نشتي روغن ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي دماي روغن ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي از سطح روغن ترانسفورمر ركتيفاير

بازرسي اتصالات باكس ها و ترانس ها جهت جلوگيري از اتلاف جريان AC

بازرسي از عدم وجود اتصال كوتاه در سيستم

تست كيت هاي عايقي (insulation kit  ) خطوط لوله

اندازه گيري پتانسيل on  دو سمت فلنج عايقي

بازرسي از مقدار خروجي آندها و مقايسه با خروجي تئوري جريان دو آند

اعلام نواقص موجود در سيستم حفاظت كاتدي به كارفرماي محترم

تجزيه تحليل ديتاها و ارائه گزارش از عملكرد سيستم حفاظت كاتدي

ارائه گزارش فني تصويري

 

د) ارزيابي پوشش خارجي خطوط لوله

با استفاده از روش CVG /CIPS / GPS  D وضعيت پوشش خارجي خطوط لوله را ارزيابي مي نمايد .با توجه به اينكه در سازه هايي كه سيستم حفاظت كاتدي بر روي آنها اعمال شده است در صورت وجود اشكال در پوشش ، سازه مذكور سريعاً ار محل داراي اشكال پوشش خورده مي شود و ميزان خوردگي آن به مراتب بيش از خوردگي طبيعي سازه ها مي باشد انجام تستهاي فوق جهت ارزيابي پوششاز اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد . با انجام آزمايشهاي فوق مي توان كليه مشكلات بوجود آمده در پوشش را مشخص نمود . محلهاي آندي ، محلهاي كاتدي ، محلهاي جدا شده پوشش از خطوط لوله ، محلهاي فاقد پوشش و ... را تماماً‌مي توان از اين روش پيدا نمود . با استفاده از دستگاه CVG /CIPS / GPS  D  مي توان وضعيت پوشش و نيز وضعيت سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله مذكور را تحت بررسي دقيق قرار داد .

 

logo-samandehi