شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی مخازن ذخیرهمخازن ذخيره

مخازن ذخيره

مخازن ذخيره
  مخازن ذخيره براي نگهداری سيالاتي مثل آب، روغن‌هاي صنعتي، بنزين، نفت خام و غيره ساخته ََمي‌شود و بر حسب نياز، حجم آنها انتخاب مي‌گردد اين مخازن معمولا" به شكل استوانه هستند.و از نظر طراحي و ساخت به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف) مخازن اتمسفريك ب) مخازن با فشار پايين - مخازن اتمسفريك مخازني هستند كه فشار داخل آن فشار هوا بوده و در نتيجه با محيط بيرون رابطه دارد كه اين ارتباط به وسيله لوله‌هاي چپقي نصب شده روي سقف ثابت آن بر قرار مي‌گردد. اين مخازن داراي سقف ثابت مي‌باشند و براي ذخيره سيالاتي مثل آب بكار برده مي‌شوند كه بخار آن قابل اشتعال نبوده و خطر آتش سوزي ندارند. مثل مخازن آب، استاندارد مرجع جهت ساخت اين مخازن API 650 است. - مخازن با فشار پايين براي سيالاتي بكار برده مي شود كه خود سوزنده و گاز آنها خطرناك و قابل اشتعال هستند اين مخازن خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف ) مخازن با فشار پايين با سقف ثابت ب) مخازن با فشار پايين با سقف متحرك يا شناور استاندارد مرجع جهت ساخت اين مخازن API 620 است

 - اتصالات
 اتصالات متداول در مخازن ذخيره شامل : 1
. اتصال لب به لب با پخ دو طرفه                              
2. اتصال لب به لب با پخ يكطرفه با پشت بند
3. اتصال لبه رويهم دوطرفه                                
4. اتصال لبه رويهم يكطرفه                                                                                                                              
 حداقل اندازه جوشهاي گوشه‌اي عبارتست از: براي ورقهاي تا ضخامت 5 ميليمتر، ضخامت جوش نبايستي كمتر از يك سوم ضخامت ورق نازكتر در اتصال و حداقل 5 ميليمتر باشد. اتصالات جوش رويهم يكطرفه فقط براي ورقهاي كف و ورقهاي سقف مجاز است.   طول اتصالات رويهم كه خالجوش شدند، بايستي حداقل 5 برابر ضخامت اسمي ورق نازكتر اتصال باشد. براي اتصالات رويهم دو طرفه ميزان رويهم بودن لازم نيست از 50 ميليمتر بيشتر باشد. اتصال رويهم يكطرفه لازم نيست از 25 ميليمتر بيشتر باشد.   اتصالات عمودي بدنه بايستي از نوع اتصال لب به لب با نفوذ كامل و ذوب كامل باشد. اتصالات عمودي مجاور هم دو رديف بدنه نبايستي در امتداد يكديگر باشند. و بايد از يكديگر حداقل به ميزان 5 برابر ضخامت ورق ضخيمتر فاصله داشته باشند.   اتصالات افقي بدنه بايستي با نفوذ كامل و ذوب كامل باشند. ورقهاي رويهم جوش داده شده كف بايستي حتي المقدور لبه‌هاي ذوزنقه‌اي يا مربعي يا مستطيلي داشته باشند.   محل‌هاي رويهم قرار گفتن سه ورق در كف مخزن بايستي حداقل 300 ميليمتر از يكديگر، از بدنه مخزن، از اتصالات ورق دور با جوش لب بلب و از اتصالات بين ورقهاي دو ركف فاصله داشته باشند.   همه درزهاي ورقهاي كف فقط از طرف بالا، با جوش گوشه‌اي كامل جوش داده مي‌شوند.   اگر ورقهاي كف اتصال لب به لب دارد، لبه‌هاي موازي براي جوش شياری آماده سازي مي‌شود. اگر از جوش شياری مربعی استفاده شود، فاصله دو لبه نبايستي از 6 ميليمتر كمتر باشد. جوشهاي شياری ورق كف مخزن بايستي با قرار دادن و خالجوش زدن تمسه پشت بند با ضخامت حداقل 3 ميليمتر به طرف زير ورق انجام شود.   اتصالات شعاعي ورق دوركف بايستي همانطور كه در بالا گفته شد جوش شياری داده شود. اين جوش بايستي داراي نفوذ كامل و ذوب كامل باشد.  براي ورق‌هاي كف و دور با ضخامت اسمي 12/5 ميليمتر و كمتر، اتصال بين ورق كف پايين‌ترين رديف بدنه و ورق كف بايستي جوش گوشه‌اي دو طرفه پيوسته باشد. اندازه اين جوش گوشه‌اي نبايستي از 12/5 ميليمتر بيشتر و از ضخامت ورق نازكتر كمتر باشد.   تكه‌هاي مختلف بادگير بايستي با جوش لب بلب با نفوذ كامل جوش داده شوند.   درزهاي افقي كف ديواره‌هاي تمام محفظه‌ها و درزهاي عمودي ديواره‌ها به منظور آب بندي بايستي حداقل جوش گوشه‌اي يك طرفه داده شوند.   اگر از زير سري استفاده شود بايستي به ورق كف و لايي‌ها بطور پيوسته جوش داده شود. همچنين اگر اين زير سري‌ها بر اتصالات روي هم كف منطبق شوند نيز بايستي جوش پيوسته داده شود.
 - کليات جوشكاري
 اتصالات موجود در مخازن را ميتوان با فرايندهای جوشكاري قوسي الكترود دستي، قوسي فلز با گاز محافظ، قوسي تنگستن با گاز محافظ، قوسی زير پودري، به صورت دستي، نيمه خودكار يا خودكار مطابق با
دستورالعملهاي ذکر شده در بخش IX از كد ASME جوش داد..
  وقتي سطوح قطعات جوش شونده از باران، برف يا يخ، خيس باشند يا وقتي روي سطوح برف و باران مي‌بارد يا موقعي كه باد شديد مي‌وزد عمليات جوشكاري نبايد انجام شود مگر آنكه جوشكار و كار بدرستي محافظت شوند. همچنين وقتي درجه حرارت فلز مبنا كمتر از منهاي 20 درجه سانتيگراد است نبايد عمليات جوشكاري انجام شود.
وقتي درجه حرارت فلز مبنا بين صفر تا منهاي 20 درجه سانتيگراد يا ضخامت فلز بيشتر از 32 ميليمتر باشد، لازم است قطعه تا محدوده 75 ميليمتري از محل جوشكاري پيش گرم شود. هر لايه از فلز جوش بايد قبل از اقدام به جوشكاري لايه‌ بعدي از سرباره و ديگر مواد خارجي پاك شود. لبه جوش در همه موارد بايستي نسبت به سطح ورق تدريجي و موزون بوده و تيزي نداشته باشد.
 براي اتصالات لب به لب عمودي حداكثر عمق بريدگي كناره مجاز 4/0 ميليمتر است. براي اتصالات لب به لب افقي حداكثر عمق مجاز بريدگي كناره 8/0 ميليمتر است.
 گرده جوش اتصالات لب به لب در هر طرف ورق نبايستي از مقاديرجدول(2-2) تجاوز كند. جدول (2-2) حداكثر ضخامت گرده اتصالات لب به لب ضخامت ورق (ميليمتر) حداكثر ضخامت گرده (ميليمتر)   اتصالات عمودي اتصالات افقي تا خود 13میلیمتر بین 2/5تا 3 --بزرگتر از 13 تا 25میلیمتر بین 3تا 5 -- بزرگتر از 25میلیمتر بین 5تا6میلیمتر

 تا زمانيکه گرده جوش از مقدار مجاز بيشتر نباشد، لازم نيست بر داشته شود مگر آنكه جهت پرتونگاري برداشتن گرده ضروري باشد.
 در حين جوشکاری تمام اتصالات رويهم بايستي ورقها در تماس با هم نگهداشته شوند.

 روش نگهداري ورق‌ها در وضعيت مناسب براي جوشكاري بايستي از طرف سازنده به خريدار ارائه شده و تاييد كتبي گرفته شود. خال جوشهاي مونتاژ اتصالات عمودي رديفهاي بدنه مخزن كه بطور دستي انجام شده‌اند بايستي برداشته شوند. اگر اتصال با فرايند جوشكاري زير پودري جوش داده مي‌شود بايستي خال جوشهاي مونتاژي به كلي از سرباره تميز شود و اگر سالم هستند و در جوشهاي اعمال شده بعدي ذوب مي‌شوند، لازم نيست خال جوشها برداشته شوند.

 خالجوشها نيز بايستي طبق دستورالعمل ارائه شده در بخش IX از كد ASME بصورت شياری يا نبشی ايجاد شوند. خال جوشهايي كه قرار است در جوش باقي بمانند بايستي توسط جوشكاران صلاحيت دار ايجاد شوند و بطور چشمي آزمايش گردند تا چنانچه عيبي مشاهده شود، بر طرف گردد. براي جوشکاری الکترود دستي برخی از اتصالات مانند اولين رديف بدنه به ورق‌هاي كف يا دور بايستي از الكترودهاي روپوش قليائي كم هيدروژن  استفاده شود:

. بعد از آنكه ورق‌هاي كف چيده و خالجوش زده شد، بايستي طوري جوش داده شوند كه كمترين پيچيدگي ناشي از انقباض پيش بيايد و حتي المقدور سطح مسطح بدست آيد.

 جوشكاري بدنه به كف قبل از جوشكاري اتصالات كف به دور انجام مي‌شود (اتصال كف به دور براي جبران انقباض جوشهاي قبلي باز باقي مي‌ماند و پس از تكميل جوشهاي ديگر، جوش داده مي‌شود).

 ورق‌هاي بدنه را مي‌توان با گيره‌هاي فلزي متصل به ورقهاي كف و بدنه در محل قرار داده و قبل از آنكه ورق‌هاي كف و بدنه بهم جوش پيوسته انجام گيرد، خالجوش زده شود.

 در اتصالات لب به لب، ورقها بايستي خوب جفت و جور شده و بطور مناسبي در محل خود نگهداشته شوند. عدم همترازي در اتصال عمودي كامل شده براي ورق‌هاي با ضخامت بيشتر از 16 ميليمتر نبايستي از 10 درصد ضخامت ورق يا 3 ميليمتر ( هر كدام كمتر است) تجاوز نمايد.
 عدم همترازي براي ورق‌هاي با ضخامت كمتر يا مساوي با 16 ميليمتر نبايستي از 1/5 ميليمتر تجاوز كند.

در اتصالات لب به لب افقي كامل شده ورق بالائي نسبت به ورق پايئني نبايستي بيشتر از 20 درصد ضخامت ورق بالائي بيرون بزند حداكثر بيرون زدگي 3 ميليمتر).

حداكثر بيرون زدگي براي ورق با ضخامت كمتر از 8 ميليمتر معادل 1/5 ميليمتر است.

 طرف پشت اتصالات جوش لب به لب دوطرفه بايستي طوري تميز شود كه سطح فلز آماده پذيرش پاس جوش بعدي باشد. تميز كاري با سنگ زني، براده برداري، برس زني و يا روش مناسب ديگر انجام مي‌شود.

 براي اتصالات محيطي و عمودي رديفهاي بدنه مخزن با ورق ضخيم‌تر از 38 ميليمتر (ضخامت فلز ضخيمتر) دستور‌العمل جوش چند پاسه لازم است، ضمن آنکه ‌هيچ پاسي نبايد بيشتر از 19 ميليمتر ضخامت داشته باشد اين جوشها بايستي حداقل 90 درجه سانتيگراد پيشگرم شوند. ضمائم دائمي و موقف به بدنه‌هائي كه از جنس IVA, IV و V يا VI هستند بايستي با الكترودهاي روپوش قليائي كم هيدروژن جوش داده شوند.

جوشهاي ضمائم دائمي (بغير از جوشهاي بدنه به كف) و ناحيه‌هائي كه ضمائم موقت كنده مي‌شوند بايستي بطور چشمي و رو ش ذرات مغناطيسي (يا به دلخواه خريدار، با روش مايع نافذ) بازرسي شوند. ضمائم دائم و موقت بايستي مطابق با دستورالعمل طوري جوش داده شوند كه ترك زير مهره‌اي ايجاد نگردد.

 لزوم پيش گرمايش برای ورق‌هاي ضخيم يا به دليل پايين بودن درجه حرارت محيط می بايست مورد توجه قرار گيرد. بعد از تنش زدائي ولي قبل از آزمايش هيدرواستاتيك، جوشهاي متصل كننده نازل‌ها، منهول‌ها و دريچه‌هاي تميز كاري بايستي بطور چشمي بازرسي شوند و سپس تحت آزمايش ذرات مغناطيسي ( يا به دلخواه خريدار تحت آزمايش با مايع نافذ) قرار گيرند.

 قبل از جوشكاري اولين پاس جوش بدنه به كف از طرف دوم، بايستي سرباره و مواد غير فلزي از پاس اول جوش طرف اول در كل محيط برداشته شود (خالجوشهاي موقت براي جفت و جوري استثنا است). اين جوش بطور چشمي و با يكي از روشهاي ذيل طبق توافق بين خريدار و سازنده بازرسي مي‌شود:

 الف- روش ذرات مغناطيسي
ب – اعمال مايع نفوذ كننده حلال روي جوش و اعمال ظاهر كننده به فاصله بين بدنه و كف و بازرسي براي احتمال وجود نشتي پس از گذشت حداقل يك ساعت.
ج- اعمال مايع نفوذ كننده قابل شستشو با آب به يك طرف اتصال و سپس اعمال ظاهر كننده به طرف ديگر اتصال و جستجو براي نشتي بعد از گذشت حداقل يك ساعت.
د- اعمال نفت نافذ با نقطه اشتعال بالا ( نفت سفيد) به فاصله بين بدنه و كف و پس از گذشت حداقل چهار ساعت و بررسي براي احتمال نشتي.
ه- اعمال محلول حباب ساز به جوش و استفاده از جعبه خلاء عمودي و بررسي وجود يا عدم وجود حباب

 تمام مواد آزمايش باقي مانده بر سطوح‌ آزمايش شده و فاصله جوش داده نشده بين بدنه و كف بايستي به كلي پاك شود.
بخشهاي معيوب جوش برداشته شده و مجدداً طبق نياز جوشكاري مي‌گردد. جوشهاي تعمير شده و حداقل 150 ميليمتر از طرفين آن به روش شرح داده شده در فوق دوباره آزمايش ميشود

 

logo-samandehi