شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی جوشانواع روش های بازرسی جوشکاری

انواع روش های بازرسی جوشکاری

مراحل بازرسی جوش

 

 

 1 ـ بازرسی قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است بطوریکه که موجب بروز عیوب جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.

 

بمصداق «پیشگیری موثرتر از درمان است» می توان گفت:

 

اعمال یک برنامه بازرسی جشمی مسئولانه می تواند از پیدایش 80 تا 90 درصد از عیوب معمول در جوشکاری جلوگیری کند.

 

این بازرسی شامل اقدامات زیر می باشد:

 

ــ اطلاع از کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات و مجموعه کار

 

ــ مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی

 

ــ انتخاب استانداردهای اجرایی

 

ــ انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری

 

ــ انتخاب مصالح

 

ــ بازرسی مصالح

 

ــ انتخاب مواد مصرفی

 

ــ بازرسی موادمصرفی

 

ــ طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری

 

ــ بررسی تجهیزات جوشکاری

 

ــ آزمون جوشکاری و اپراتورها 2 ـ بازرسی در موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب اطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.

 

چند نمونه از این بازرسی موقع جوشکاری عبارتند از:

 

ـ بازرسی قطعا متصل شده و درزهای آماده جوشکاری

 

ـ بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی با موادی که اثرات زیانبخش بر جوش دارند.

 

ـ بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله یا شیار زده شده بروش قوسی هوایی از نظر تضاریس ، پوسته، ترک و غیره.

 

ـ بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، استفاده از قیدها وگیره ها وسایر تمهیدات به منظور کنترل پیچیدگی ناشی از جوشکاری.

 

ـ بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب و گرم و خشک کردن الکترودهای روپوش قلیائی طبق دستورالعمل های مصوبه.

 

ـ بررسی وضعیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نظر داشتن مهارت و قبولی در آزمون مربوطه.

 

ـ بازرسی پیش گرم کردن و حفظ درجه حرارت بین پاسی در صورت لزوم . 3 ـ بازرسی بعد از جوشکاری به منظور درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش انجام می شود.

 

چند نمونه از فعالیت های بازرسی بعد از جوشکاری عبارتند از:

 

ـ بازرسی چشمی از نظر وجود عیوب مرئی، ترک های سطحی( چه در جوش و جه در فلز مبنا)، بریدگی کناره، کندگی، سوختگی، تقعر یا تحدب زیاد نیمرخ جوش، نامساوی بودن ساق ها، گرده اضافی، پرنشدگی کامل، کندگی، نفوذ اضافی، موجدار بودن بیش از حد، چاله انتهای جوش، گره قطع و وصل قوس و غیره.

 

ـ بازرسی تغییر شکل های ناشی از جوشکاری ( انقباض موضعی، خیز ، خم شدگی، تابیدگی، چرخش ،کمانش، موجدار شدن و غیره) شکستگی محور، به هم خوردگی زاویه ها و غیره.

 

ـ بازرسی ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده

 

ــ بازرسی تنش زدائی و سختی پس از تنش زدائی

 

ــ بازرسی های غیر مخرب ( پرتونگاری، امواج فراصوتی، عیب یابی ذره مغناطیسی، مایع نافذ، جریان گردابی و غیره) .

 

logo-samandehi